Provval 2013

1IMG_0672ed1Jag kandiderar i Miljöpartiet Stockholms provval till listan för landstingsfullmäktige för att få jobba med det jag brinner allra mest för – en bättre hälso- och sjukvård i Stockholm! Det är roligt att det är så många kandidater till valet denna gång. Dock kan det vara lite svårt att välja om man inte vet så mycket om personerna som kandiderar. Därför utvecklar jag min presentation här på bloggen och skriver lite om vilka frågor jag tycker är viktiga.

Min bakgrund

Jag heter alltså Thomas, är psykolog till yrket och har varit engagerad i Miljöpartiet sen 2006. Under min tid som medlem har jag haft flera uppdrag inom Gröna studenter och MP Sthlm. Jag var med och startade upp Gröna Studenters avdelning i Stockholm och deltog i kårvalet då vi som nytt parti kom in med en skräll och blev störst i kårfullmäktige! Efter det satt jag som representant för Gröna Studenter i kårfullmäktige och som suppleant i kårstyrelsen. I Miljöpartiet Stockholm var jag främst engagerad i det interna arbetet. Bland annat har jag hållit i studiecirklar i (det nu gamla) partiprogrammet, varit kongressombud, regionvalberedare och jobbat i valrörelsen 2010. Jag sitter i redaktionen för Gröna Studenters tidskrift deFacto. Jag var även mycket aktiv i arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram, särskilt vad gäller välfärdskapitlet och frågor om hälso- och sjukvård.

Efter förra valet jobbade jag under en period för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting som politisk sekreterare med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor för Miljöpartiet i landstinget. Det var en oerhört lärorik upplevelse – en intensivutbildning i sjukvårdssystemet i Stockholm och politiskt arbete på landstingsnivå. Efter detta har jag återgått till att arbeta som psykolog, och har jobbat inom olika delar av vuxenpsykiatrin, både med behandling, bedömning och utredning.

Det finns många viktiga frågor inom sjukvården, här lyfter jag fram några av de som jag tycker är de viktigaste.

Jämlikhet och tillgänglighet

Det ska inte krävas en hög utbildning och inkomst för att få tillgång till den bästa vården. Idag är det tyvärr så på många håll. Är du en aktiv och kunnig patient med lindriga problem och bor i innerstan fungerar sannolikt vården mycket bra för dig. Men är du en kroniskt multisjuk patient som har svårt att orientera dig i Stockholms komplexa vårdsystem, och kanske inte möjlighet att åka till en annan vårdcentral än den som finns i förorten du bor i, så är du sannolikt inte lika lyckligt lottad. Idag leder den ekonomiska styrningen till att man på många håll prioriterar patienter med lättare besvär framför de svårast sjuka, vilket måste förändras. Vi måste även fundera över hur vi fördelar våra gemensamma resurser. Som politiker i landstinget har man ett ansvar för att alla invånare har god tillgång till vård, man kan inte lämna ifrån sig det ansvaret till “marknaden”.

God vård vid psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan är ett växande problem i samhället, särskilt för många yngre. Många skulle besparas mycket lidande och samhället skulle spara ekonomiskt på att de som söker vård får hjälp i ett tidigt skede. Tyvärr är det idag mycket svårt att få hjälp om man har något svårare problem. Psykiatrin är pressad efter år av nedskärningar och tvingas prioritera bort alla utom de patienter med svårast problem. De andra hänvisas till primärvården, som fått ett uppdrag som många vårdcentraler inte mäktar med eller har kompetens att hantera. Få vårdcentraler har tillgång till psykolog eller kan erbjuda tillräckligt omfattande behandlingar. Det leder till att många patienter enbart erbjuds medicinering. Tillgången till psykologisk behandling måste därför bli bättre och resurserna anpassas efter behoven.

Man måste även göra en översyn av psykiatrins samtliga vårdnivåer. På många avdelningar inom slutenvården erbjuds idag sällan mer än medicinering och förvaring under kortare stunder. Det är inget självändamål att personer med psykiatriska problem ska vårdas inneliggande, men om man måste göra det ska vården vara god. Det behövs sannolikt fler vårdnivåer, till exempel intensiv öppenvård eller dagvård för patienter som inte behöver ligga inne men som inte heller klarar sig med ett samtal i veckan.

Till kongressen 2012 lade jag tillsammans med andra miljöpartister som engagerat sig i dessa frågor två motioner om att förbättra tillgången till psykoterapi och att ge psykologer större ansvar inom den psykiatriska vården. Du kan även läsa mer om mina tankar kring psykiatrisk vård här.

Personalens arbetsmiljö

Ständiga nedskärningar i sjukvården leder till stress och utmattning hos personalen. I många fall ställs orimliga krav på arbetsbelastning som aldrig skulle accepteras i någon annan bransch. Om jag ska vårdas på sjukhus så vill jag att sjuksköterskorna som tar hand om mig har tid att äta lunch! Detta är ett problem inom både offentligt och privat driven vård. Därför är det viktigt att landstinget inte bara arbetar med sin egen personalpolicy utan även ställer krav i dessa avseenden på privata utförare som finansieras av landstinget.

Det kommer vara svårare att hitta personal till sjukvården i framtiden och då är det viktigt att Stockholm erbjuder en god miljö, både för de anställdas skull och för kommande generationer av patienter.

Sammanfattningsvis

Jag är sammanfattningsvis väl insatt i sjukvårdens utmaningar och landstingspolitiken efter att ha jobbat som politisk sekreterare. Genom mitt arbete inom psykiatrin har jag mycket god kännedom om den psykiatriska vården. Jag är även väl insatt i Miljöpartiets ideologi genom arbete med tidigare och nuvarande partiprogram. Dessa erfarenheter tror jag kan vara till stor nytta för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting under nästa mandatperiod om jag blir invald. Rösta på mig! :-)

Kontakta mig gärna på thomas.drost[snabel-a]mp.se om du har några frågor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>