Tag Archives: skolan

Vinstdrift i skolan – omöjligt att ifrågasätta?

Det har nu i några dagar förts en debatt i DN mellan olika företrädare för Socialdemokraterna och ledarredaktionen om huruvida man bör få ta ut vinst på skolverksamhet eller inte. Carin Jämtin inledde med en artikel där hon bland annat skriver följande:

“Stora delar av friskolornas vinster hamnar i aktieägarnas fickor i stället för att komma eleverna till del, trots att de privata välfärdsföretagen finansieras med skattemedel. Det är oacceptabelt. Vinsterna bör i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheten. Jag vill därför att Socialdemokraternas partikongress i höst ställer sig bakom begränsningar av vinstuttag för välfärdsentreprenörer.”

Snabbt kom svar från 6 socialdemokratiska kommunpolitiker, som menar att “skolpolitikernas uppdrag i dag är att garantera alla barn den kunskap de har rätt till, oavsett om eleverna går i en kommunal skola eller friskola.”. De menar att man istället bör arbeta för att friskolor och kommunala skolor ska ha lika villkor, vilket inte är fallet idag. De skriver att

“Ett vinstförbud kommer bara att leda till att skolor antingen drivs av kommuner eller av stora friskolekoncerner som har ekonomiskt och juridiskt kunnande för att kringgå ett förbud mot vinst. De stora förlorarna kommer att vara friskolor som drivs av engagerade föräldrar eller personal. Helt enkelt kooperativ som vi socialdemokrater mest av alla värnar.”

Kjell-Olof Feldt, som var med och drev igenom en mängd privatiseringar och nedskärningar av offentlig sektor under sin tid som finansminister, reagerar även han och menar att “företagande måste vara lönsamt, ge vinst, så att de som bidrar med nödvändigt kapital får ersättning för uppoffringar och risktagande.”. Bland annat skriver han att

“Något belägg för att utbildnings- och vårdföretag som redovisar vinst genomgående har lägre kvalitet på de tjänster de utför finns emellertid inte. Snarare gäller motsatsen: de brister i utbildning och vård som uppdagas återfinns oftast i företag som går med förlust, beroende på antingen ineffektiv resursanvändning eller dåliga ekonomiska uppgörelser med kommunen eller landstinget.”

De minst onyanserade kommentarerna står föga förvånande Hans Bergstöm på DN’s ledarredaktion för. Man skriver bland annat att “Jämtin vill att socialdemokratin ska gå 40 år tillbaka i tiden i sitt ideologiska tänkande” och att menar att hon vill “att all privat företagsamhet ska förbjudas inom de stora tjänsteområdena vård, skola och omsorg”.

Det intressanta är att ingen av de som kommenterat Jämtins inlägg nämner det hon skriver om andra länder i norden. Det är nämligen inget annat land i Norden som tillåter att företag tar ut vinst på skolverksamhet. Slutsatsen enligt kommentatorerna måste väl då vara att Danmark, Norge och Finland har undermåliga skolor? Men tvärtom verkar ju t ex finländarna få bättre resultat i internationella jämförelser av elevernas kunskap än Sverige. Det är intressant i sammanhanget att man aldrig hört Jan Björklund tala om friskolereformen som möjlig orsak till (som han påstår) svenska elevers sjunkande kunskapsnivåer. Detta trots att friskolor har lägre lärartäthet, fler obehöriga lärare, ofta saknar bibliotek, e t c.

Jag ställer mig tveksam till påståendet ovan att minskat vinstuttag skulle gynna storföretag på bekostnad av personalkollektiv. Hur många personalkollektiv har vi egentligen fått genom friskolereformen undrar jag? Skulle de inte ha bildats om de inte fick gå med vinst? Kanske är det så att minskat vinstuttag skulle utarma den svenska skolan, kanske är det som Bergstöm säger i DN, att skolorna inte skulle kunna expandera om de inte fick ta ut vinst (varför det nu skulle vara så viktigt att de enskilda skolorna expanderar?) Men vinstförespråkarna får i sådana fall förklara hur det kommer sig att skolverksamheten i den övriga nordiska länderna kan fungera så bra utan att ägarna får ta ut vinst. Som Kent Werne påpekar är det knappast självklart att det skulle finnas ett positivt samband mellan vinstdrift och kvalitet i undervisningen, något som bland annat DNs redaktion tycks ta för givet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,